The smart Trick of תאונת רכב That Nobody is Discussing

גב' ניסים מעידה גם, שתוך כדי חציית הרמזור היא ראתה את התובעת פונה שמאלה.

התובע מסר כי רעייתו מסרה לו שבעת הארוע היא גלשה והאטה כמעט עד כדי עצירה, על מנת שלא לחסום את הצומת.

High-quality Upgrade to have specific insights into the standard and source of your backlinks, such as:

אין חולק כי אליבא דכולם, הבדיקה כללה הסתכלות כללית וסיבוב קצר. עוד יש לזכור שמדובר בשעות הערב כך שממילא לא מתאפשרת בדיקה חזותית מעמיקה מכאן שגרסה לפיה הגברים הלכו לשעתיים ובקושי שהו בחתונה, אינה הגיונית בעיני. לוחות הזמנים שבפועל, ושעת התאונה מתיישבים עם המסקנה כי ככל שהתובע והנתבע בכלל הלכו, הם חזרו וישבו בארוע לפחות שעתיים שלוש.

דווקא משום שמדובר בתאונה מסוג "פגע וברח", או למצער, "פגע ולא שם לב", ומשום שפרטי המשאית נרשמו על ידי עובר אורח, ומשום שהנתבעת היא מדינת ישראל, היה על הנתבעת לטרוח ביתר שאת ולבדוק ברישומיה איזו משאית צבאית הייתה מעורבת בתאונה, או לכל הפחות איזו משאית צבאית הייתה במקום בעת התאונה.

תאונת דרכים בעת ששני הרכבים היו בנסיעה בכיכר המשטרה בחדרה

א. א) באשר לסכום הנתבע בגין ירידת ערך, טענו הנתבעים, שקביעת השמאי אינה אמינה, משום שבפני השמאי לא הוצג עברו התאונתי של הרכב. עוד נטען על ידי הנתבעים, שעולה חשש כי הרכב היה מעורב בתאונות קודמות ועוד נטען, שדרושה הוכחה, שהרכב נמכר וככל שהוא נמכר יש להביא הוכחה על הפסד בפועל וקשר סיבתי לאירוע נשוא תביעה זו.

במילים אחרות, אם הראה התובע את הרכב באותו יום להדר, היה זה בגלל שהשתתף בארוע וביקש באותה הזדמנות להראות את הרכב. החגיגה בארוע אינה "נלוות" למטרת הסחר כי אם להיפך. מובן כי צירוף הנשים לנסיעה מחזק סברה זו. גם אם התובע ביקש להראות את הרכב לקונה, הרי זו ודאי לא היתה מטרת הנסיעה מבחינת אשתו ואשת הנתבע.

שעה שהתובע נפגע בתאונה, היה חייל בשירות סדיר והמשך טיפולו מתועד במסמכים

הובהר כי לצד הנהג אשר הכחיש כל מעורבות בתאונה ישב נוסע. נסוע זה לא הובא לעדות והדבר פועל לחובת הנתבעת.

פרופ' שדה ציין בחוות דעתו כי "בתחום הנוירולוגי מדובר בתלונות קלות ללא ממצאים נוירולוגים אובייקטים חולניים אשר עשויות לנבוע גם משינוי במצבה הנפשי.

התובעת טוענת, כי הנתבע היה נהג הרכב הפוגע, ואילו הנתבע מכחיש כל קשר לתאונה, וטוען כי לא ידוע לו דבר על התאונה, וכי לא היה מעורב בתאונה נשוא התביעה.

לטענת נהג הרכב הפרטי, כאשר היה הוא בנסיעה בנתיב הימני ברחוב גולומב סטה לעבר נתיב נסיעתו האוטובוס ודחף website אותו ימינה לכיוון המדרכה וגרם לו להתהפך כך שבחלקו היה על המדרכה ובחלקו על הכביש.

הנתבעת טוענת כי לרכב היתה תעודת חובה ל"סחר רכב" בלבד בעוד בענייננו מדובר בנסיעה פרטית שאינה קשורה לסחר ברכב.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “The smart Trick of תאונת רכב That Nobody is Discussing”

Leave a Reply

Gravatar